Oblíbené odkazy
Fondy Evropské unie slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti apod. Mimo to také existují fondy na pomoc zemím, které kandidují na vstup do EU, a nejsou tedy ještě jejími členy. Slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, čili hlavně ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů. Význam Fondu soudržnosti a strukturálních fondů pro hospodářskou a sociální soudržnost je v rámci EU nezastupitelný. Fondy se zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Evropská unie má k dispozici celkem čtyři strukturální fondy. Finanční podpora z fondů je rozdělována prostřednictvím tzv. operačních programů, které určují zaměření podpory pro daný region nebo sektor (např. dopravu, zemědělství). ERDF (European Regional Development Fund) je nejdůležitější ze strukturálních fondů. Mezi hlavní cíle patří: zlepšování infrastruktury podpora nových pracovních míst podpora malých a středních podniků rozvoj technologií ochrana a zlepšování životního prostředí rozvoj turistiky ESF (European Social Fund) pomáhá lidem efektivněji se zapojit do trhu práce - financuje opatření v oblasti profesní přípravy a systému získávání nových pracovníků. Jeho konkrétní činnost se týká těchto oblastí: doplňování sociálních programů členských států EU (zvláště pokud jde o dlouhodobé programy jako aktivní politika zaměstnanosti nebo reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných) pomoc mladým nezaměstnaným a lidem s hendikepy podpora rovných příležitostí na trhu práce pro ženy a muže podpora vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů zlepšování mobility pracovních sil Celý název v angličtině je European Agricultural Guidance and Guarantee fund. Jak je patrno z názvu, tento fond je složen ze dvou částí – podpůrné (guidance) a záruční (guarantee); Záruční část tvoří 95 % všech výdajů a slouží k financování společné zemědělské politiky. Za pomoci této části EAGGF se například podporuje vývoz zemědělských přebytků EU do zahraničí nebo cenová a stabilizační opatření na trhu se zemědělskými výrobky. Podpůrná část je jedním z prostředků pro financování regionální a strukturální politiky. Tato část EAGGF má za úkol: podpora investic a konkurenceschopnosti zemědělských závodů pomoc začínajícím farmářům a farmářům v předdůchodovém věku kompenzace zemědělcům v okrajových a jinak znevýhodněných oblastech optimální využití lesů a jejich ochrana aktivity na udržení přirozeného rázu krajiny podpora ekonomik v zemědělských oblastech, jejich řemeslné výroby a turistického ruchu marketingové a poradenské služby pro zemědělské produkty skončil v roce 2006