Oblíbené odkazy
Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. V některých oborech, například u veřejné osobní dopravy, se dotace provádějí formou úhrady prokazatelné ztráty, případně zákonem definovaného přiměřeného zisku. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace). Pod pojmem dotace se také může chápat pomoc od soukromého subjektu, potom je ale ovšem vhodnější užít termín charita či sponzorský dar. Pojem dotovaná cena se někdy používá i v souvislosti se spotřebitelskými cenami různých produktů - často takových, které samy o sobě nejsou použitelné bez dalšího smluvního vztahu s poskytovatelem služby, kterou daný produkt umožňuje využívat (mobilní telefony, modemy). Jiným označením takového typu dotace je subvence. Dotace se chápe obvykle jako opak daně, ačkoli někdy může být udělena ve formě snížených daní. Tyto formy dotací se obecně nazývají daňové úlevy nebo daňové prázdniny. Pokud jde o jinou, než státní dotaci, tak jde zřejmě o opak zisku. Dotace chrání spotřebitele před placením plné ceny za spotřebovávaný statek. Dotace má tedy za následek, že statek je využíván víc než za normálních podmínek. Což vede k nadměrné spotřebě statku a odrazuje od spoření. V podmínkách bez dodací by subjekt optimalizoval hodnotu svých transakcí, tam kde by bylo levnější spořit by spořili. V dotované ekonomice se spotřebitelům nedáva možnost spořit. Dotace jsou placeny z daní, což způsobuje ztrátu mrtvé váhy aktivit, které jsou zdaňovány. Mají charakter mimořádných dotací Účelová individuální dotace Účelové dotace na pozemkové úpravy Účelové dotace na tzv. protiradonová opatření Účelová dotace na dokončení komplexní bytové výstavby Účelové dotace na záchranu památkových rezervací Účelové dotace v oblasti požární ochrany Ekologické dotace Státní fond tržní regulace Státní fond životního prostředí Státní fond pro zúrodnění půdy Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Státní fond kultury Státní fond rozvoje bydlení Pozemkový fond Dotace na zateplení nabízí v České republice program Zelená úsporám, který odstartoval v dubnu 2009. Cílem programu Zelená úsporám je poskytnout dotace na zateplení a alternativní zdroje energie běžným občanům a zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie. Pro domácnosti je připraveno 25 miliard korun v podobě dotací na částečné i komplexní zateplení, výstavbu pasivních domů, výměnu kotle za ekologičtější variantu a na další „zelené a úsporné“ projekty. Zelená úsporám je velký program, který navazuje na předešlé podpory Státního fondu životního prostředí. Pod jednou střechou (a nejen střechou, ale i speciální zelenou linkou a webovými stránkami[3]) budou prezentovány a vypláceny všechny příspěvky (dotace) pro běžné majitele domů (event. družstva či sdružení vlastníků, obce apod.). Podporu mohou čerpat vlastníci rodinných a bytových domů. To znamená jak samotné fyzické osoby, tak i firmy, družstva a dokonce i obce a města. Majitelé nepanelových rodinných a bytových domů se mohou ucházet o dotace ve všech kategoriích, které popisujeme níže. Majitelé panelových domů mají nárok na dotaci jen při kompletním zateplení celé budovy. O dotaci můžete žádat v několika kategoriích, což je důležité zejména z administrativního hlediska – každá oblast podpory má speciální formuláře a požadované dokumenty. Dotace na zateplení domu zateplení fasády zateplení střechy zateplení podlahy (stropu sklepa) výměna oken či dveří pořízení systému rekuperace Dotace na výstavbu pasivního domu Ekologické zdroje vytápění (koupě nového či výměna) kotle na biomasu tepelná čerpadla solární systémy na ohřev vody solární systémy na ohřev vody a přitápění Dotační bonus bonus pro vlastníky rodinných a bytových domů, kteří realizují několik opatření najednou